Vedtægter for Hjørring Triatlon Klub.

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Hjørring Triatlon Klub er stiftet den 19. september 2013 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triatlon Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmel­ser.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at dyrke triatlon og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

Medlemskab

Som aktivt medlem kan enhver optages, dog skal personer under 18 år have samtykke fra forældre eller værge.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til besty­relsen.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægter og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelses­blanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten under­skrives af forældre eller værge.

§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingent­periode. I forbindelse med udmeldelse skal med­lemmets eventuelle økonomiske mellemværen­der med foreningen afvikles.

§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fast­sættes af bestyrelsen.

Kontingentet betales for et år og refunderes ikke, såfremt medlemmet udmelder sig i løbet af perioden.

§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller per­manent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsfor­pligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dags­ordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af for­eningens vedtægt.

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind­komne forslag skal finde sted med to ugers var­sel. Der indkaldes via klubbens elektroniske medier, såsom Facebook, hjemmeside eller lignende

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år – evt. til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af sekretær (i ulige år)

10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

11) Valg af suppleanter til bestyrelsen

12) Valg af revisor og revisorsuppleant

13) Eventuelt

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty­relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens 5 medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrel­sens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og to medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalfor­samling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlem­mer er på valg i lige år, medens kassereren og sekretæren er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Besty­relsen skal inden medio januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten fore­lægges den ordinære generalforsamling til god­kendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkal­delsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomi­ske dispositioner over 3000 kr. kræves dog under­skrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneopta­gelse på mere end 10.000 kr. godkendes af general­forsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks­traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvel­gørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.